Arbejdsprocessen

Arbejdsproces

Arbejdet kan overordnet opdeles i tre faser:

/ Fase 1 opstart: Arbejdet starter med stilladsopsætning og varsling af dig som beboer. Herefter følger en forregistrering, dvs. registrering af de eksisterende forhold. Der dannes her et overblik over omfanget af fejl og mangler, herunder om eventuelle vandskader har bredt sig til 4. salen.

Desuden etableres byggepladsen i opstartsfasen, hvilket for det indvendige arbejde b.la omfatter, at der etableres en støvvæg, som afdækker det område, hvor arbejde foregår i lejligheden.

/ Fase 2 udførelse: Udførelsesfasen er den omfangsrige fase, hvor altankvisten udskiftes, arbejdet på taget foregår og nye hjælpespær til atalievinduerne etableres. Desuden foretages sanering af råd og svamp, hvis dette er konstateret. Dette arbejde foregår parallelt, hvorfor størstedelen af 5.salen vil være afspærret i perioden. Afsluttende vil lejligheden genetableres med b.la malerarbejde af væggene på 5. sal og eventuelt gulvarbejde. Der føres løbende kvalitetskontrol/fagtilsyn af udført arbejde af rådgivere fra Svendborg Architects, kontrol af råd og skimmelsanering af rådgivere fra Orbicon samt ingeniørtilsyn af rådgivere fra Falcon.

/ Fase 3 afslutning: Som afslutning gennemføres aflevering af det udførte arbejde først indvendigt og senere udvendigt. Svendborg Architects er ansvarlig for mangelgennemgangen og kvalitetskontrollen af det udførte arbejde og eventuelle fejl og mangler vil blive registreret og efterfølgende udbedret af entreprenøren.

 Tidsmæssigt vil det indvendige arbejde normalt afsluttes før det udvendige arbejde. Det vil sige, at det kan forventes at lejligheden kan tages fuldt i brug igen imens det udvendige arbejde på taget færdiggøres. Dette vil dog afhænge af skadesomfanget i din lejlighed. Kvistaltanen kan først tages i brug når stålværn er monteret og det udvendige arbejde afsluttet.

Den overordnede proces kan skitseres som følger:

proces-for-tagprojekt

Bemærk at forløbet for karré 1 afviger fra denne proces.

Hvem udfører arbejdet?

Arbejdet udføres af Curacon, som er hovedentreprenør på projektet, samt deres underentreprenører. Det tilstræbes, at der er så lidt udskiftning i mandskabet som muligt for at sikre kontinuitet og den ønskede kvalitet. Svendborg Architects står for projektering, kvalitetssikring og tilsyn med arbejdet og Sweco for byggeledelsen. Herforuden er tilknyttet rådgivere fra ingeniørfirmaet Falcon, som udfører fagtilsyn på de bærende bygningsdele samt rådgivere fra Orbicon, der foretager skimmelprøver mv. Bestyrelsen varetager rollen som bygherre og repræsenterer beboernes og foreningens interesser på månedlige bygherremøder samt i løbende dialog med rådgiver og entreprenøren.