Nyhedsbrev maj 2021.

Nyt fra bestyrelsen

Skriftlig OGF. 

Husk at aflevere jeres brevstemme senest den 20. maj kl. 12.00.

I kan sende blanketten på mail til sekretariat@abjojo.dk eller aflevere den i brevsprækken på ejendomskontoret.

Fjernelse af effekter på for og bagtrapperne

Der har den været en del polemik, ikke mindst på Facebook, omkring fjernelse af effekter på for- og bagtrapper, samt opkrævning af gebyr ved udlevering af konfiskerede genstande. Derfor dette skriv, som sigter på at forklare baggrunden for gebyret.

Der har tidligere været brand i foreningen, i en opgang så sent som december 2018.

Vi havde i februar 2019 Københavns Beredskab ude i forbindelse med deres Brandsikker Bolig kampagne. En tilbagemelding fra Beredskabet var, at vores for- og bagtrapper skulle holdes bedre ryddet. Hvis der står ting i opgangen, er det let at antænde en brand, og det er samtidig sværere for beboere at komme ud – og for brandvæsenet at komme ind og slukke branden.

I Bygningsreglementet kan man se, at trapperum (flugtvejstrapper) ikke må indrettes til andre formål end trafik. Det betyder i praksis, at der ikke må stå barnevogne, møbler, sko eller lignende ude i opgangene. Det er bygningsmyndigheden i Københavns Kommune, som håndhæver kravet. Overtrædelser kan straffes med bøde.

Bestyrelsens holdning er, at vi først og fremmest skal overholde reglerne af hensyn til hinandens sikkerhed. Der har været informeret om dette i nyhedsbreve, men da henstillede genstande alligevel ikke blev fjernet, fik alle beboere den 10. marts 2020, via personligt brev, en påmindelse om selv at fjerne effekter senest mandag 20. april 2020, hvorefter de ville blive fjernet af foreningen. Efterfølgende har vi kunnet konstatere, at nogle beboere har hentet eller fjernet deres ting for blot efterfølgende at stille dem tilbage i opgangene. Det var jo ikke meningen.

På den baggrund har vi nu indført et gebyr på 500 kr. for udlevering af de genstande vores personale selv kan fjerne. Større genstande vil blive faktureret efter regning. Dette mener vi er rimeligt, den tid taget i betragtning, som personalet bruger på at fjerne og administrere genstandene. Dette mener vi er inden for loven og i øvrigt også på linje med den rådgivning, vi har fået fra administrator.

Der er tillige 14. april, 2010 blevet truffet generalforsamlingsbeslutning om ovenstående problemstillinger. Opmærksomheden henledes på forslaget “5. e. Forslag om fjernelse af ting henstillet på trapperne uden varsel”. Vi vil i øvrigt gerne bemærke at det er bestyrelsens ambition bedre at synliggøre tidligere generalforsamlingsbeslutninger ved at indføre dem i vedtægter, husorden, forretningsorden, hjemmeside el.lign.., hvor passende.

Det skal understreges, at det ikke er bestyrelsen, som har opfundet reglerne, men vi ønsker at håndhæve dem, først og fremmest for brandsikkerhedens skyld. Sekundært for at foreningen ikke selv pålægges bøde af Københavns Kommune, og derudover så vores rengøringsfirma kan komme til, så der kan blive gjort ordentligt rent i opgangene.

Bestyrelsen vil gerne undgå at indføre gebyrer m.v., men har vurderet det nødvendigt i denne situation. Vi vil gerne minde om at personalet er blevet givet denne opgave af bestyrelsen, og utilfredshed hermed skal derfor rettes til bestyrelsen. Vi tager naturligvis også gerne debatten på den fysiske generalforsamling, når den bliver mulig at afholde.