Generalforsamling i Gårdlauget Rantzausgård (Karré 1) tirsdag den 16. maj 2023.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/L Rantzausgård

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes Tirsdag den 16. maj 2023, kl. 18.30-20.30
hos: Struenseegade 35, 2200 København N.
Der vil være følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Leonardo Hoy-Carrasco på valg 2023
Næstformand Line Jakobsen på valg 2024
Bestyrelsesmedlem Gustav Johannes Hoder på valg 2023
Bestyrelsesmedlem Martin Rosenkvist Andersen på valg 2024
Bestyrelsessuppleant Maria Holm på valg 2023
7. Valg af revisor.
8. Valg af evt. administrator.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Kgs. Lyngby, den 18. april 2023
Med venlig hilsen Carina Bergh, Ejendomsadministrator

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 16. maj 2023

Budget 2023 m. prognose ll

Årsrapport 2022

2019 Regnskab underskrevet